Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 : Onderhavige voorwaarden hebben tot doel alle betrekkingen te regelen tussen de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA en haar klanten. De klant verzaakt aan zijn eigen tegenstrijdige clausules op zijn bestelbonnen, in zijn Algemene Voorwaarden, in zijn aankoopvoorwaarden of correspondentie, dewelke aldus niet toepasselijk zijn en in geen geval een afwijking van onderhavige voorwaarden zullen tot gevolg hebben.

Artikel 2 : Alle in onze publicaties en onze verkoopruimtes genoemde prijzen en/of bijzondere voorwaarden, zijn steeds vrijblijvend.

Artikel 3 : Indien een fabrikant ten aanzien van HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA, verkoopsvoorwaarden heeft opgelegd zijn deze, onverminderd onze algemene voorwaarden van toepassing.
Indien op enig artikel een door de fabrikant opgelegde prijsbinding van toepassing is, dient onze klant de voorgeschreven consumentenprijs na te komen. De vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA kan, op verzoek van een fabrikant, afnemers van inkoop van bepaalde artikelen uitsluiten.

Artikel 4 : § 1. De prijsaanbiedingen door de vertegenwoordiger aan de klant gedaan, alsmede de contracten dewelke door de vertegenwoordiger voor en in naam van de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA worden afgesloten, zijn slechts geldig en verbinden de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA alleen, wanneer :
(1) de prijsaanbieding schriftelijk gebeurde of de overeenkomst schriftelijk werd aangegaan ;
(2) De prijsaanbieding of de overeenkomst binnen de veertien dagen werd bekrachtigd door de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA in haar kantoren, bij gebreke waaraan een order of bestelling of welkdanige overeenkomst geacht wordt HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA niet te hebben bereikt en aldus HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA niet kan verbinden. De vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA behoudt zich aldus uitdrukkelijk het recht voor de prijsaanbiedingen van een vertegenwoordiger of de overeenkomst afgesloten tussen een vertegenwoordiger en een klant te wijzigen of helemaal te herroepen binnen de veertien dagen.
De door de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA bekrachtigde prijsaanbieding is slechts geldig voor een periode van dertig dagen.
§ 2. De voornoemde bekrachtiging geschiedt hetzij door facturatie van een voorschot op de te leveren goederen, hetzij door een schriftelijke bevestiging.

Artikel 5 : De vertegenwoordigers hebben geen enkele incasseringsbevoegdheid zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toestemming van de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA.

Artikel 6 : De aanduidingen vermeld in catalogi, prospectussen en tarieven maken geen verbintenis uit ten aanzien van de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA. Het vermelde gewicht der artikelen is benaderend en wordt slechts als documentatie verschaft en is niet bindend ten aanzien van de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA.

Artikel 7 : § 1. De leveringen zullen volgens de mogelijkheden van de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA worden verricht. HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA dient zijn verbintenissen niet na te komen in geval van overmacht of fout van de klant.
§ 2. De leveringstermijn, die loopt vanaf de dag dat de order of bestelling door de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA werd bekrachtigd, wordt door haar slechts vermeld ten titel van louter aanwijzing, tenzij de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Laattijdigheid, het overschrijden van de leveringstermijn of het louter niet-leveren, kunnen in geen geval, zelfs niet in geval van uitdrukkelijke sommatie of ingebrekestelling, aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding lastens de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA op welke rechtsgrond en ten welke titel dan ook.
§ 3. De levering der goederen geschiedt, behoudens andersluidend beding, op de bestel -of vrachtwagen, voor de ingang van door de klant aangeduide gebouwen. Gebrekkige toegankelijkheid en gebeurlijke schade ten gevolge van moeilijke doorgang behoren tot de verantwoordelijkheid van de klant en zijn ten laste van de klant.
§ 4. Indien door toedoen van de klant de levering niet kan geschieden op de overeengekomen datum (afroepdatum), zal het opslaan der goederen op zijn risico en kosten gebeuren. Het gevraagde voorschot, voorzien op de afroepdatum, en de facturen blijven eisbaar voor de betaling binnen de vastgestelde termijn.

Artikel 8 : §1 Zelfs indien de goederen franco worden verkocht, geschiedt de verzending en het leveren op risico van de klant.
§ 2. Geen enkele klacht nopens het vervoer of de verzending, zal worden aanvaard door de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA die in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die zich tijdens het vervoer zou voordoen.

Artikel 9 : § 1. De facturen zijn betaalbaar ter maatschappelijke zetel van de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen contant betaalbaar.
§ 2. Het bedrag van elke factuur dat niet betaald is op de vervaldag, geeft de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA automatisch, van rechtswege en zonder dat daar toe een ingebrekestelling noodzakelijk is, het recht daarop conventionele verwijlintresten aan te rekenen van 10% per jaar, of aan de intrestvoet zoals voorzien in de wet ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
§ 3. Bovendien wordt het factuurbedrag bij toepassing van artikel 1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek in geval niet- of laattijdige betaling verhoogd met een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 50 EURO.
§ 4. Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle op naam van de klant openstaande facturen, zelfs diegenen die op deze datum niet vervallen zijn, van rechtswege en automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
§ 5. In geval van betwisting dienen de facturen per post ter aangetekende zending te worden geprotesteerd binnen de tien dagen na factuurdatum. Laattijdig protest kan niet worden ingeroepen tegen de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA.
§ 6. Wanbetaling of enige andere nalatigheid van de klant geeft HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA het recht de overeenkomsten met de klant te ontbinden, of gedwongen ervan te vorderen.

Artikel 10 : § 1. Wanneer de kredietwaardigheid en de solvabiliteit van de klant verslechtert, heeft de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA het recht, zelfs na een gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, van de klant de geschikte waarborgen te eisen om de goede uitvoering van de overeenkomst te garanderen. Bovendien geeft iedere verandering in de toestand van de klant de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA het recht de overeenkomst te laten ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding en intresten, zoals bepaald in de artikelen 9§2 e 9§3.

Artikel 11 : § 1. De vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA behoudt het volle eigendomsrecht op alle geleverde goederen tot aan de volledige betaling van de prijs dezer goederen, verhoogd met eventuele intresten en kosten. De klant gaat de verplichting aan de goederen in goede staat te houden en ze ten allen tijde voor inspectie ter beschikking van de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA te stellen, waar deze zich ook mogen bevinden.
§ 2. Niettegenstaande het voorbehoud van eigendom, gaan alle risico's betreffende het goed dadelijk na verkoop over op de klant die gehouden is de verkochte goederen onmiddellijk bij ontvangst na te zien. Zulks heeft voor gevolg dat de beschadiging of het verlies van de zaak en van de desgevallend erin verwerkte arbeidskracht, door toeval, overmacht of vreemde oorzaak, ten laste van de klant komt.
§ 3. Bij gebreke van mededeling van klachten betreffende de levering of overeenkomst binnen de 10 dagen na levering, bij aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA, wordt de klant geacht de levering en/of de uitvoering van de overeenkomst zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Artikel 12 : § 1. Alle betrekkingen tussen de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA en haar klanten worden beheerst door het Belgisch Recht.
§ 2. In geval van betwisting zijn allen de Rechtbanken van BRUGGE of de Rechtbank van de woonplaats van de klant bevoegd, naar keuze van de vennootschap HORECA TOTAAL BRUGGE BVBA.