Disclaimer

 

 © 2017 R.W.M. bvba. Alle rechten voorbehouden. Deze website en de inhoud ervan zijn de exclusieve eigendom van R.W.M. bvba (hierna “Horeca Totaal”), met maatschappelijke zetel gevestigd te Sint-Pietersgroenestraat 8-10, B-8000 Brugge, met ondernemingsnummer 0476.867.341.

Op alle transacties gedaan via deze website bestellen.horeca-totaal.be zijn de algemene voorwaarden van toepassing van respectievelijk Horeca Totaal Brugge BVBA (ondernemingsnummer 0898.196.343), indien de gebruiker bij het plaatsen van zijn bestelling de vestiging “Brugge” heeft aangevinkt, dan wel van Horeca Totaal Oostende NV (ondernemingsnummer 0876.512.982) indien de gebruiker bij het plaatsen van zijn bestelling de vestiging “Oostende” heeft aangevinkt.

Als gebruiker van deze website erkent u over de bevoegdheid en de nodige middelen te beschikken om deze website te betreden en te gebruiken. U verbindt zich ertoe niets te doen dat de werking van deze website kan verstoren. Onverminderd de toepasselijke regelgeving, verbindt u zich er door het gebruik van deze website tevens toe de bepalingen van deze disclaimer, die u hebt gelezen en waarmee u instemt, na te leven.

 

Gebruik website

Als gebruiker van deze website heeft u het recht om de informatie op deze website te consulteren, mits u hierbij de auteursrechten en de andere intellectuele eigendomsrechten van Horeca Totaal dan wel van haar leveranciers en alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving inzake auteursrechten respecteert. Alle auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten op de naam, de inhoud en de structuur van de website bestellen.horeca-totaal.be zijn exclusief eigendom van Horeca Totaal dan wel van haar leveranciers 

Via het gebruik van deze website verkrijgt u geen rechten op deze auteursrechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten. Het is u derhalve niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay-out, logo’s, software, …) van deze website of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Horeca Totaal. Het is de gebruiker van deze website eveneens verboden te voorzien in een hyperlink naar deze website zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Horeca Totaal. 

 

Aansprakelijkheid

Als gebruiker van deze website verklaart u akkoord te zijn dat Horeca Totaal op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gehouden voor eender welke schade verbonden met (het gebruik van) deze website. De inhoud van de externe websites waarnaar deze website (in voorkomend geval) verwijst of waarmee deze website (in voorkomend geval) een verbinding voorziet, valt volledig buiten de controle en de verantwoordelijkheid van Horeca Totaal. Wanneer u als gebruiker van deze website toegang vraagt tot deze websites, aanvaardt u zich enkel te kunnen richten tot de verantwoordelijke(n) voor deze websites.

Horeca Totaal neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website toegankelijk, correct, volledig en up-to-date is, maar garandeert niet dat dit steeds het geval zal zijn. De informatie op deze website is bovendien van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De website en de inhoud daarvan zijn beschikbaar “as such”. Het gebruik van de website en de inhoud daarvan gebeurt op eigen risico. 

Horeca Totaal behoudt zich het recht voor om informatie op deze website te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Horeca Totaal behoudt zich tevens het recht voor om deze website zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten.

 

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Iedere betwisting die het gevolg is van het gebruik van deze website zal exclusief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Horeca Totaal is gevestigd. Deze hoven en rechtbanken zullen het Belgische recht toepassen, met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht (inclusief het Weens Koopverdrag).